Prekių pirkimo – pardavimo Biržų Duona NAMO parduotuvėje internete taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi BIRŽŲ DUONA parduotuve internete www.birzuduona.lt/namo (toliau – „Biržų Duona NAMO“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Parduotuvėje siūlomas prekes.

1.2. Biržų Duona NAMO yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. Biržų Duona NAMO prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Biržų duona“, buveinės adresas Plento g. 6, Biržai, juridinio asmens kodas 154838481, PVM mokėtojo kodas LT548384811 (toliau – „Pardavėjas“). Biržų Duona NAMO parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ir asmuo arba juridinis asmuo, veikiantis per įgaliotus atstovus, užsiregistravęs Biržų Duona NAMO Taisyklėse nustatyta tvarka ir perkantis Biržų Duona NAMO (toliau – „Pirkėjas“). Tik šiame punkte nurodyti asmenys gali naudotis Biržų Duona NAMO parduotuve internete.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Biržų Duona NAMO parduotuvėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Biržų Duona NAMO prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.7. Tik Pirkėjai, susipažinę su Taisyklėmis ir su jomis sutikę, gali pateikti prekių užsakymus Biržų Duona NAMO. Pirkėjui užsisakius prekių Biržų Duona NAMO laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui užsakant prekes Biržų Duona NAMO taikoma Taisyklių redakciją, galiojanti prekių užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjui su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno prekių užsakymo pateikimo metu.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Biržų Duona NAMO veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Pardavėjui. Tarpininkui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

  1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Biržų Duona NAMO ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti Biržų Duona NAMO sistemoje, pateikdamas registracijos duomenis. Registruojantis privaloma pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, PVM mokėtojo kodą, jeigu juridinis asmuo yra įregistruotas PVM mokėtoju.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos metu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė šių duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu savo nuožiūra keisti, papildyti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Biržų Duona NAMO ir joje pirkti, tokią galimybę turi tik registruoti Biržų Duona NAMO Pirkėjai.

2.4. Pirkėjas registruojantis Biržų Duona NAMO, sistema automatiškai sugeneruoja Pirkėjo prisijungimo slaptažodį, kurį Pirkėjas gali bet kada, prisijungęs prie Biržų Duona NAMO, pakeisti. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo slaptažodį laikyti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Preziumuojama, kad asmuo, prisijungęs prie Biržų Duona NAMO internete, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, yra Pirkėjas. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Biržų Duona NAMO internete. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už pasekmes, atsiradusias tretiesiems asmenims prisijungus prie Biržų Duona NAMO pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.5. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Biržų Duona NAMO paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Biržų Duona NAMO naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Biržų Duona NAMO vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika. Jei Pirkėjas naudojasi Biržų Duona NAMO paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes (įstatymų nustatytais atvejais) bei vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos Biržų Duona NAMO ir suformuotame užsakyme Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Biržų Duona NAMO užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudojantis Paysera platforma per pasirinktą banką. Pinigines lėšas Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3. Pirkėjui neapmokėjus už užsakytas per 2 darbo dienas, jo užsakymas anuliuojamas pranešant apie tai registracijos metu nurodytu el. paštu.

3.4. Pardavėjui iš mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą, pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.5. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia prekių pristatymo metu.

  1. Prekių pristatymas

4.1. Biržų Duona NAMO prekyba vykdoma ir prekės pristatomos www.birzuduona.lt/namo puslapio „Prekių pristatymas“ skyriuje nurodytose vietovėse.

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Biržų Duona NAMO puslapyje „Prekių Pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Tikslią užsakymo pristatymo kainą Pirkėjas mato patvirtindamas prekių pirkimą.

4.3. Minimali pirkinių krepšelio suma, t. y. minimali suma, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių Biržų Duona NAMO, norėdamas jas įsigyti, nurodoma Biržų Duona NAMO skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.

4.4. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Biržų Duona NAMO turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis. Tai nebus papildomai apmokestinama Pirkėjui.

4.5. Jei užsakymo Pardavėjas vietoje neturi užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – „Panaši prekė“). Tokiu atveju Pardavėjas susisiekia su Pirkėju jo nurodytu el. paštu ir Pirkėjas pareiškia savo sutikimą arba nesutikimą su Pardavėjo pasiūlymu. Jeigu Pirkėjas, apmokėjęs už prekes, atsisako jam pasiūlytos Panašios prekės arba Panašios prekės, su kuria Pirkėjas sutiko, kaina yra mažesnė, negu Pirkėjo pasirinktos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už nepristatytas prekes arba kainų skirtumą per 5 darbo dienas.

4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Biržų Duona NAMO sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu arba kitu adresu, kurį Pirkėjas nurodė pateikdamas prekių Užsakymą.

4.7. Tuo atveju, kai Pirkėjo Biržų Duona NAMO sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Kurjeris turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis nurodė neteisingą pristatymo adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį.

4.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.10. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų Biržų Duona NAMO internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  1. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Atsižvelgiant į tai, kad Biržų Duona NAMO prekiaujama išskirtinai maisto produktais, tinkamos kokybės prekės, vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų LRV 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 p. 15, nekeičiamos ir negrąžinamos.

6.2. Nekokybiškos prekės gali būti pakeistos naujomis analogiškomis prekėmis, tai suderinus su Pirkėju.

  1. Komunikacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu namo@birzuduona.lt ar telefonu +370 620 54013.

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

X