Privatumo politika

Ši Privatumo politika kartu su Prekių pirkimo – pardavimo Biržų Duona NAMO parduotuvės internete taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuoja jūsų naudojimąsi UAB „Biržų duona” parduotuve internete www.birzuduona.lt/namo (toliau – „Biržų Duona NAMO“). Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiosioms šalims, kurių paslaugomis naudojatės, gaudami paslaugą iš Biržų Duona NAMO (pvz., mokėjimo operatoriaus).

Pirkėjas, norėdamas naudotis Biržų Duona NAMO ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti Biržų Duona NAMO sistemoje, pateikdamas registracijos duomenis. Registruojantis privaloma pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Registruodamasis Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato šią Privatumo politiką ir sutinka su jos nuostatomis.

Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, negalite naudotis Biržų Duona NAMO parduotuve ir pirkti joje esančias prekes.

Tiek Privatumo politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos, paskelbiant apie tai Biržų Duona NAMO parduotuvės tinklapyje.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Biržų duona“, juridinio asmens kodas 154838481, adresas Plento g. 6, LT-41128 Biržai, Lietuva, kontaktinio telefono Nr. +37062054013, el. pašto adresas: namo@birzuduona.lt (toliau – Biržų duona).

Duomenys, kuriuos renka Biržų duona

Biržų duona renka ir tvarko tik tuos Pirkėjų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenys, kurie renkami ir tvarkomi:

Duomenų pavadinimas Renkami ir tvarkomi asmens duomenys Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Registracijos duomenys Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris Registruojantis Biržų Duona NAMO parduotuvėje siekiant sudaryti pirkimo sutartį
Pirkimo duomenys Vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris Vykdant internetu sudarytą pirkimo sutartį.
Komunikacija užsakant prekes ir vykdant pirkimo sutartį Vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris Registruojantis Biržų Duona NAMO parduotuvėje siekiant sudaryti pirkimo sutartį, taip pat vykdant internetu sudarytą pirkimo sutartį.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 1. Siekiant suteikti Pirkėjui prieigą prie Biržų Duona NAMO parduotuvės ir norint suteikti Pirkėjui galimybę pirkti prekes Biržų Duona NAMO parduotuvėje, tvarkomi registracijos asmens duomenys – vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris.
 2. Pardavimų vykdymo tikslais tvarkomi pirkimų duomenys, elektroninis paštas, telefono numeris, prekių pristatymo adresas.
 3. Internetinės parduotuvės veiklos optimizavimo tikslais tvarkomi slapukų duomenys.

Asmens duomenų subjekto (Pirkėjo) teisės:

 1. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Pirkėjo sutikimu. Tačiau, neturint privalomų duomenų Biržų Duona NAMO parduotuvė neturės galimybės įvykdyti pirkimo.
 2. Pirkėjas turi teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkytojas nebetvarkytų jo asmens duomenų ir juos panaikintų. Pirkėjo asmens duomenys bus panaikinti gavus Pirkėjo prašymą, jeigu prašymo gavimo metu paaiškės, kad asmens duomenys nebereikalingi norint pasiekti aukščiau išvardytus tikslus. Prašymas dėl asmens duomenų panaikinimo pateikiamas šiais kontaktais: namo@birzuduona.lt.
 3. Pirkėjas turi teisę apriboti Biržų Duona galimybę tvarkyti savo asmens duomenis. Jam apribojus savo asmens duomenų tvarkymą Biržų Duona su Pirkėjo asmens duomenimis nebeatliks jokių veiksmų, išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas esant bent vienai iš šių aplinkybių:
  1. Pirkėjo asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
  2. Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau Pirkėjas nesutinka, kad jo duomenys būtų ištrinti.
  3. Biržų duona nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Pirkėjui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
  4. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi Pirkėjui prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių Biržų duona tvarko Pirkėjo asmens duomenis yra viršesnės už Pirkėjo nurodytas).

Apriboti asmens duomenų tvarkymą Pirkėjas gali šiais kontaktais: namo@birzuduona.lt.

 1. Pirkėjas turi teisę į duomenų perkeliamumą – tai reiškia, kad jam leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos jo pateiktus asmens duomenis, kuriuos Biržų duona tvarko automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Pirkėjui pageidaujant, tokie duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Pirkėjo nurodytam asmeniui. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Pirkėjas gali pateikti el. paštu: namo@birzuduona.lt.
 2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais Biržų duona, pateikęs prašymą el. paštu: namo@birzuduona.lt.
 3. Pirkėjas gali patikslinti/pakeisti savo asmens duomenis, tvarkomus Biržų duona, jeigu pastebi, kad jie yra netikslūs ir/arba neišsamūs, pateikęs prašymą el. paštu: namo@birzuduona.lt.

Asmens duomenų teikimas.

Siekdami pateikti Pirkėjo įsigyjamas prekes Biržų duona gali perduoti Pirkėjo asmens duomenis trečiosiomis šalimis (pvz., pristatymo tarnybai). Perduodami tik tokie Pirkėjo asmens duomenys, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti prekių užsakymą.

Teisinio proceso atveju Pirkėjo asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat asmens duomenys gali būti atskleisti, kada tai yra būtina pagal į teisėtus valstybės institucijų reikalavimus ar teisinių procesų atvejais.

Asmens duomenų saugojimo terminas.

Pirkėjo asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti Biržų duona veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

X